branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.

Versnellen energietransitie noodzaak en kans voor industrie

In de klimaatdiscussie is veel aandacht voor huishoudens en mobiliteit, maar energietransitie in de industrie is nog veel belangrijker. Jaap Vente en Sigrid Bollwerk van onderzoeksorganisatie ECN part of TNO zijn specialisten op het terrein van een CO2-neutrale industrie. Zij gunnen ons een blik achter de schermen tussen laboratorium en praktijk. “In 2050 zal de industrie fundamenteel veranderd zijn.”

De staalindustrie, de raffinagesector en de (petro)chemie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor maar liefst 30 procent van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in Nederland. Daar is veel te winnen.
Ir. Sigrid Bollwerk is stellig: “Onze industrie is nog steeds vrijwel geheel afhankelijk van fossiele energie. De Nederlandse chemie heeft kunnen profiteren van een optimale geografische ligging en van de beschikbaarheid van goedkoop Gronings gas. Nu het kabinet heeft besloten dat de gaskraan in 2030 helemaal dichtgaat, moet de industrie zich voorbereiden op een toekomst met andere, duurzame energiebronnen. Met het oog op het klimaat is dat een goede ontwikkeling.
Hiervoor is een wezenlijke transformatie van de industrie nodig. Wij ondersteunen die met versnelde doorontwikkeling en demonstratie van nieuwe technologieën en daarbij horende businessmodellen. In 2050 zal de industrie fundamenteel veranderd zijn.”

CO2 afvangen en opslaan

De noodzaak tot transitie biedt gelukkig ook enorme kansen. Dr. Jaap Vente: “We gaan niet alleen fossiele brandstoffen vervangen door duurzame varianten, we gaan energie ook efficiënter gebruiken. We kunnen processen met tientallen procenten zuiniger maken. En we zullen materialen efficiënter hergebruiken. En daar waar écht geen alternatief is voor fossiel gaan we de CO2 afvangen en opslaan. Bovendien kunnen we CO2 gebruiken als grondstof. Binnen het project STEPWISE hebben we in Zweden een technologie om CO2 af te vangen in de staalindustrie succesvol gedemonstreerd.”
Per industrie en geografische locatie zal worden gekeken wat de beste methode is om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Vente: “Wij kijken naar het gehele ecosysteem van industrie en aanpalende bedrijvigheid. De Europoort met de Noordzee om de hoek vraagt bijvoorbeeld om andere oplossingen dan Chemelot in Zuid-Limburg. In het Zeeuwse project Smart Delta Resources werden afvalstoffen van de industrie de grondstoffen voor de buurman. Industriële symbiose noemen we dat.”

Tempo maken

Bollwerk vult aan: “De grootste uitdaging voor de industrie is om tempo te maken om de CO2-doelstellingen te halen in economisch verantwoorde stappen. Hiervoor zijn compleet nieuwe technologieroutes nodig. Onze kracht ligt in het verder brengen van innovaties. Omdat wij letterlijk tussen het laboratorium en de praktijk in staan, kunnen wij samen met onze partners zorgen voor snel opschalen en succesvolle, economisch haalbare implementatie met controleerbare risico’s.”

Hernieuwbare energie

Binnen het onderzoeksprogramma VoltaChem werkt ECN part of TNO samen met marktpartijen aan nieuwe technologieën voor de omzetting van hernieuwbare energie (wind op zee) in warmte, waterstof en chemicaliën voor de chemische industrie, die daarmee ook een buffer wordt voor het elektriciteitsnet. Bollwerk: “Het elektrochemisch Faraday-lab in Petten dat nu in aanbouw is, helpt bij het versnellen van deze ontwikkeling. De beschikbaarheid van duurzaam opgewekte energie zal bepalend zijn voor het tempo waarin de industrie kan elektrificeren.
Let wel: we gaan óók onze huizen elektrisch verwarmen, we gaan óók elektrisch rijden. De vraag naar elektriciteit zal daardoor sterk stijgen. Het is dus een vereiste dat de productie van duurzame elektriciteit met sprongen omhoog gaat, en dat de chemische processen steeds efficiënter worden en minder energie nodig hebben.”

Kennispartner van de industrie

ECN part of TNO werkt met nationale en internationale partners aan versnelling van de technologische oplossingen om de overgang naar een CO2-neutrale industrie mogelijk te maken, op een manier dat er nieuwe economische kansen ontstaan voor de procesindustrie en de maakindustrie in Nederland. Kijk hier voor meer informatie.XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.