Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Zo ingrijpend verandert de energietransitie ons leven

De komende jaren zal de manier waarop we energie opwekken en gebruiken drastisch veranderen. In 2050 wordt in Nederland vrijwel geen fossiele energie meer gebruikt: we zijn dan massaal overgestapt op hernieuwbare energiebronnen.

Dat stelt de overheid in de Energieagenda die in 2016 werd gepubliceerd. Deze CO₂-arme energievoorziening is noodzakelijk om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius te beperken. Dat is immers wereldwijd afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.

Drie pijlers

Om deze energietransitie realiteit te maken, verandert ons dagelijks leven ingrijpend: ‘Elektriciteit wordt dan duurzaam opgewekt, gebouwen worden voornamelijk verwarmd door aardwarmte en elektriciteit, bedrijven hebben hun productieprocessen aangepast, er wordt niet langer op aardgas gekookt en er rijden vrijwel alleen maar elektrische auto’s.’
Om dit te bewerkstelligen moet er nog veel gebeuren op het gebied van duurzame opwek en ontwikkelingen in de infrastructuur. Het beleid van de overheid stoelt grofweg op drie poten: de groei van hernieuwbare energiebronnen; daling van de uitstoot van broeikasgassen; het realiseren van energiebesparingen, in het bedrijfsleven en in huishoudens. Hierin is volgens de Energieagenda niet alleen een rol weggelegd voor de rijksoverheid: ‘Burgers, bedrijven en lagere overheden moeten de urgentie voelen en de mogelijkheden zien om verdere stappen te zetten in de transitie naar een CO₂-arme energievoorziening.’

Wereldwijde inzet

Nederland is wereldwijd gezien een relatief kleine speler: de uitstoot van broeikasgassen uit ons land is 0,5% van de wereldwijde uitstoot. Dat betekent dat Nederland het klimaatakkoord van Parijs niet alleen voor elkaar kan krijgen. De noodzaak om samen te werken op international niveau is dan ook heel groot.
De Nederlandse energiemarkt is daarnaast nauw verbonden met de (Noordwest-) Europese energiemarkt. ‘Een belangrijk deel van de nationale elektriciteitsbehoefte kan ook in omringende landen worden opgewekt. Als wij bijvoorbeeld kolen- en gascentrales sluiten, wordt de benodigde elektriciteit mogelijk geïmporteerd en kan dan afkomstig zijn van minder efficiënte conventionele centrales. In dat geval is er in Nederland wel sprake van CO₂-reductie, maar op Europees en mondiaal niveau niet of slechts beperkt. Dat betekent dat een CO₂-arme energievoorziening alleen in internationaal verband tot stand kan komen.’
De invulling van het Nederlandse energiebeleid vloeit daarom grotendeels voort uit afspraken die gemaakt zijn in de Europese Unie.

Bekijk en download de Energieagenda hier.