EU-hof: Nederland mag bijdrage ziektekosten vragen van pensionado's

overwinterenNederland mag van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die in een ander Europees land wonen een bijdrage aan het Nederlandse zorgstelsel verlangen.  Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag beslist. Lees hier het arrest. De uitspraak is een overwinning voor de Nederlandse staat en een nederlaag voor de zogenoemde pensionado’s.

Nederland regelt in de Zorgverzekeringswet (ZVW) van 2006  dat pensionado’s recht op zorg of op vergoeding van zorgkosten in hun woonland hebben. Daarvoor moeten ze zich aanmelden bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en zich vervolgens inschrijven bij een ziekenfonds in hun woonland. Lees hier de handleiding van het CVZ voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die naar het buitenland verhuizen. Voor invoering van de ZVW waren de meeste pensionado’s particulier verzekerd. Zij vonden dat ze niet verplicht konden worden om zich bij een buitenlands ziekenfonds in te schrijven noch verplicht waren ervoor te betalen.

De EU-landen verevenen onderling de zorgkosten van pensionada ‘s. Daarvoor zijn ze twee ‘buitenlandbijdragen’ verschuldigd: een vaste bijdrage (variërend  per woonland, uiteenlopend van ruim 4 euro per maand voor Bulgarije tot bijna 98 euro per maand voor Ierland) en een inkomensafhankelijke bijdrage. Beide worden automatisch ingehouden op hun pensioen- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Lees hier de berekening van de buitenlandbijdragen.

Zes pensionado’s - wonend in België, Frankrijk (2), Malta en Spanje (2) - strijden sinds de invoering van deze regeling (op 1 januari 2006) tegen de wettelijke verplichting om mee te betalen aan het Nederlandse stelsel van ziektekostenverzekeringen. Ze stellen op te komen voor de belangen van ongeveer 100.000 Nederlanders die in andere EU-landen wonen.

De zes verzetten zich niet alleen tegen het verplichte karakter van de zorgbijdragen. Ze vinden ook dat Nederland het EU-verdrag schendt doordat deze bijdragen hun recht op vrij reizen en verblijven binnen de Europese Unie zou belemmeren.

In eerste instantie verwierp de rechtbank Amsterdam in januari 2008 de bezwaren van de zes pensionado’s. Lees hier de uitspraak (LJ BC 3432). Ze tekenden appèl aan bij de Centrale Raad van Beroep. Die legde de kwestie voor aan het Hof van Justitie in Luxemburg, de hoogste rechter in EU-aangelegenheden.

Het Hof oordeelt dat de pensionado’s niet de vrijheid hebben zich te onttrekken aan het Nederlandse zorgstelsel. Voorwaarde is wel dat Nederland geen (ongerechtvaardigd) verschil maakt in behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Dit laatste staat ter beoordeling van de Nederlandse rechter, aldus het Hof. Voor deze toetsing somt het Hof in zijn arrest enkele punten op (in de paragrafen 119, 120, 122 en 127) waar de nationale rechter in elk geval rekening mee moet houden.

Een woordvoerder van de Stichting belangenbehartiging Nederlandse gepensioneerden in het buitenland zegt hier, bij de Wereldomroep, ‘het gevoel te hebben’ dat gepensioneerden dubbel moeten betalen want  „er wordt geld ingehouden voor de basiszorg in Spanje, terwijl ik daar ook al aan bijdraag via de belasting. En ik moet betalen voor een Nederlandse verzekering”. Lees ook dit bericht. De terugbetaling van teveel betaalde bijdragen door CVZ is overigens al jaren problematisch. De Nationale Ombudsman doet er onderzoek naar. Lees hier het dossier.

Wat vindt u? Moeten Nederlandse gepensioneerden die naar het buitenland verhuizen en daar recht op zorg krijgen ook meebetalen aan het Nederlandse zorgstelsel, en wel op gelijke voet als gepensioneerden die in Nederland blijven, zoals het Hof oordeelt?

Geplaatst in:
Europees recht
Lees meer over:
discriminatie
EU Hof Luxemburg

33 reacties op 'EU-hof: Nederland mag bijdrage ziektekosten vragen van pensionado's'

Antje Hages

Natuurlijk moet men meebetalen. Het oogmerk is belastingontduiken/vermijden tijdens zo veel mogelijk uitkeringsjaren en later toch, als het niet zo fijn meer is, terug te keren en weer maximaal profijt te hebben van de voorzieningen in Nederland. Dan is het weer Oost West thuis best.

Nancy van Dijke

Ofwel is deze bijdrage een belasting; maar pensionado’s zijn niet belastingplichtig in Nederland, men betaalt al elders belasting.
Ofwel is dit (deel van) een verzekeringspremie; dan dient men er iets voor terug te krijgen in verzekeringstechnische zin.

Een onbegrijpelijk arrest dus van het EHvJ.

Albert Kiffen

De berichtgeving is tamelijk eenzijdig. Er wordt niet in vermeld dat de rechtzaken zijn aangespannen door de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB) die de belangen behartigt van alle betrokkenen. De zes personen waar sprake van is in het betrokken artikel zijn naast door de SBNGB geselecteerde proefpersonen een aantal prive personen. Niet wordt ingegaan op de in het arrest genoemde punten die duiden op de discriminerende werking van de acties van de Nederlandse regering. Hoewel een historisch overzicht wordt gegeven wordt eveneens niet vermeld dat de SBNGB in een kort geding heeft afgedwongen dat de bijdrage die aan de Nederlandse staat moet worden betaald substantieel moest worden verlaagd.
Het woord is nu opnieuw aan de CrvB in Utrecht.

Albert Kiffen, penningmeester VNGS en SBNGB

Elmer Hartkamp

Een Duitse collega van me die in Nederland studeerde en daarna met een Nederlandse beurs in Italië ging promoveren, had opeens drie verplichte verzekeringen in Duitsland, Nederland en Italië. Dat is toch onzin?

Aan de andere kant zouden mensen inderdaad misbruik kunnen maken van lagere tarieven in Spanje, om vervolgens voor de daadwerkelijke medische hulp op de oude dag weer in Nederland aan te kloppen. Oplossing: ofwel men doet bij emigratie afstand van het recht om in Nederland onder dezelfde voorwaarden als ingezetenen van Nederland verzekerd te worden bij eventuele terugkeer naar Nederland; ofwel men betaalt het verschil in premie tussen Nederland en het land van bestemming door, en kan bij terugkomst in Nederland behandeld worden onder dezelfde voorwaarden. Zodoende verdwijnt het premievoordeel voor pensionado’s die op hun 63e naar Spanje verhuizen, en op hun 83e in een Nederlands verzorgingstehuis terecht willen.

Johan Nijhof

Ongevraagd krijgt men van het CZV een verzekeringskaart opgestuurd, die recht geeft op zorg in Nederland, waarop men nooit een beroep zal doen. Nodeloze kosten worden gemaakt uit regelwoede.
Ik vraag mij af hoe het functioneert als je in het Verenigd Koninkrijk woont, en dus onder de Health Act valt.

J.R. Pijpe

Mij aansluitend bij de heer Kiffen zou ik de betrokken journalist willen adviseren zich eens goed te verdiepen in de vrijwel onmogelijke opzet van de EU regels rond sociale verzekeringsuitwisseling en daarbij ook de fiscale ongelijkheid tussen landen te betrekken (beide een bewuste keus van de EU bestuurders, maar wel leidend tot een schaamteloos Nederlands graaigedrag ten opzichte van haar onderdanen EN anderen die ooit in NL een AOW recht hebben opgebouwd.)

Willeke Farrington

Het betreft niet alleen gepensioneerden met de Nederlandse nationaliteit. Het betreft alle personen met een wettelijke uitkering uit Nederland, zoals b.v. de AOW. Mijn man, Britse nationaliteit, heeft 33 jaar in Nederland gewerkt. Hij krijgt een gekorte AOW en ook een wettelijk pensioen uit de UK. In Nederland is hij nooit Zf-verzekerd geweest. Hij heeft altijd via de particuliere verzekering meebetaald aan de tekorten op het Zf via de MOOZ en WTZ bijdragen. Ook heeft hij tot de emigratie verplicht, zoals iedereen bijgedragen aan de volksverzekeringen, zoals b.v. de AWBZ.

Ten tijde van de emigratie, 2004, heeft hij in zijn nieuwe woonland een particuliere verzekering afgesloten. Voor 1.1.2006 konden alleen de Zf-verzekerden zich via de coördinatie verordening 1408/71 (nu 883/2004) in laten schrijven bij de lokale ziekenkas van hun woonland. In Spanje is aansluiting bij de sociale ziekenzorg een recht en geen plicht. De sociale gezondheidszorg in Spanje wordt gefinancierd uit de algemene middelen, de belastingen. Mijn man betaalt inkomstenbelasting in Spanje.

In de autonome regio Catalonië (waar wij wonen) kan iedere gepensioneerde buitenlander (niet-EU)zich aansluiten bij de sociale gezondheidszorg tegen een maandelijkse premie van 89 euro en nog wat. Dit voor hem en zijn medegezinsleden. Spanje ontvangt per gepensioneerde uit een EU-land ruwweg euro 2.000 per gepensioneerde. Deze bedragen worden afgesproken in de Administratieve Commissie waarin vertegenwoordigers zitting hebben van alle Lid-Staten.

Met de beste wil van de wereld kan ik dit geen belasting ontduiken/vermijden noemen. Ook Oost/West thuis best, lijkt mij in het geval van mijn man een beetje vergezocht.

Mijn man is niet de enige “gastarbeider” die een tijd lang zijn brood verdiende in Nederland en al doende ook zijn bijdrage heeft gegeven aan de Nederlandse samenleving. Dat hij verkoos zijn pensioenjaren in Spanje door te brengen is een vrije keus, die voor iedere inwoner van de Europese Gemeenschap open dient te staan.

Als laatste wil ik graag een compliment maken aan de maker van deze column. Sinds eind november 2005, toen dit alles begon te spelen, is het de eerste keer dat ik zo’n volledig verslag heb gelezen, inclusief de links voor diegenen die nog wat meer willen weten. Nu nog “pensionado’s” eruit en het zou perfect zijn. In Spanje hebben ze het over “pensionistas”. Helaas weet ik niet het Zweedse, Finse, Noorse etc. woord voor “gepensioneerden”, maar ook zij zijn betrokken bij deze hele zaak.

j.vanhaaren

Helemaal eens met de visie 1 van A.Hages
Als deze mensen terukeren zijn de gebreken intussen groter en de kosten worden dan ook hoger voor de voorzieningen in Nederland

Herman Karper

Antje Hages generaliseert overmatig t.a.v. de houding van de gepensioneerde Expats, bovendien zijn de beweringen onjuist.
In het woonland werd en wordt premie betaald.
Het zij aan een ziekenfonds een particuliere verzekering of beide.
In Nederland kan de verzekerde winkelen bij de diverse verzekeringsmaatschappijen, de expats kunnen dat niet zij zijn verplicht verzekerd via het CVZ.
De premiebedragen die ingehouden worden door het CVZ(geen belasting dus)worden doorbetaald aan het ziekenfonds van het woonland.
Een onzinnige constructie gezien de administratieve rompslomp en de kosten.
De in te houden bedragen worden gecorrigeerd afhankelijk van het woonland en de kwaliteit van de te leveren zorg.
Dat is voor alle expats een vast bedrag.
Echter waar geen rekening mee wordt gehouden, is dat b.v. in Frankrijk het ziekenfonds vaste bedragen vergoed voor med. zorg echter artsen en specialisten kunnen meer in rekening brengen aan de patient.
Het geen veelal het geval is.
Bij wat grotere zorgafname kan de (variabele) eigen bijdrage dan ook behoorlijk oplopen.
Om dit te voorkomen zijn de meesten bijverzekerd via een particuliere maatschappij(een zgn mutuelle).

Henk van der Linden

Veel Nederbelgen, waar ik ook toe behoor, waren tot 2006 in volle tevredenheid direct aangesloten bij het Belgische ziekenfonds. Sinds 2006 moet men zich nu voor exact hetzelfde Belgische ziekenfondspakket aansluiten via het College van Zorgverzekeringen. Alleen is de bijdrage die men aan het CvZ moet betalen 2 à 3 keer zo hoog als wat men oorspronkelijk rechtstreeks aan het Belgische ziekenfonds betaalde. Voor een groot deel komt dit door de bijdrage AWBZ, waar men evenwel geen gebruik van kan maken. Hoe is dit in Godsnaam te verdedigen?

Frank

Even een opzetje omdat niemand anders het erover heeft:
Ik woon in Portugal, heb geen inkomsten uit arbeid of vroegere arbeid en leef van mijn eigen, in het verleden legaal verdiende geld.
Als een Portugees in Nederland woont is hij automatisch verplicht verzekerd voor de ZVW in Nederland (postcodebeginsel),zelfs als hij geen inkomsten uit welke Nederlandse bron dan ook heeft.
Consequentiegewijs zou voor mij hetzelfde postcodebeginsel moeten gelden in Portugal; we wonen uiteindelijk in een en dezelfde Europese ruimte.
Maar ik heb in Portugal geen rechten en ben dus particulier verzekerd voor de kosten van gezondheidszorg! Ik heb hier totaal geen problemen mee….
Maar de “bijdehandjes” uit mijn geboorteland blijkbaar wel; die willen zodra ik inkomsten uit Nederland ga genieten (AOW/pensioen en dergelijke) dat ik ga betalen voor de ZVW en de AWBZ. Het voordeel is dat ik dan mijn particuliere verzekering kan beeindigen. Het nadeel is dat er hier geen voorzieningen bestaan die onder het Nederlandse begrip AWBZ vallen….. Oh ja, ik mag me in Nederland laten behandelen. Wat een onzin, dat wil ik helemaal niet. De gezondheidszorg is hier prima!

Bedankt Hans Hoogervorst voor deze onzinnige regeling. Rechtvaardigheid? Neen, natuurlijk niet, alleen proberen de kip met de gouden eieren te slachten… Maar laat ik iedereen uit een droom helpen, die kip bestaat helemaal niet: de meeste pensionados zijn hele gewone mensen die niet passen in het plaatje dat de Nederlandse media zo graag als foto bij de artikelen plaatst: in badpak aan het zwembad of aan het strand.
Wat een misplaatste visie!

Groet,
van iemand die het niet uitmaakt wat Nederland op dit gebied doet of laat, maar verbaasd is over de onzin die zelfs de rechterlijke macht blijkbaar in stand wil houden.

P Dijkstra

Zo makkelijk generaliseren als Hages doet is natuurlijk immoreel, maar feitelijk eigenlijk wat de overheid ook doet.

Kijk je naar het systeem dan bekruipt je meteen een gevoel van doorgeslagen bureaucratie. Bedenk daarbij dat de Nederlandse gezondheidszorg dan eigenlijk ook nog eens is geprivatiseerd en je wordt onpasselijk van het hele systeem en dus niet alleen voor diegene die in het buitenland wonen.

Voor iedereen moet er een keuze komen of ze zich willen verzekeren of niet. Komt die keuze er niet dan moet het gewoon collectief geregeld worden en moeten we eens gaan kijken naar al die bureaucratische geldstromen die klauwen met geld kosten terwijl een simpele verhoging van de belastingen een gigantische besparing oplevert. Natuurlijk geeft dat problemen omdat de belastingen dan hoger lijken. Echter ze lijken het niet, ze zijn het nu al. Dat de Nederlandse regering continu aan het verbijzonderen is en er aparte naampjes aan geeft en via andere organen de heffing laat plaatsvinden, neemt niet weg dat we het allemaal moeten betalen zoals we belasting betalen. Het is ook 1 van de oorzaken van vele problemen en compleet mismanagement van de financiële huishouding bij de overheid. Ze kunnen ook veel minder gecontroleerd en gecorrigeerd worden.

Het is ook hoe oplichters en fraudeurs te werk gaan, precies dezelfde werkwijze. Het is hoe we genept worden door grote bedrijven, steeds meer diensten zogenaamd toevoegen die eigenlijk voortkomen uit de oude dienst, maar door ze apart te benoemen kunnen ze er apart geld voor vragen. Dat de basis dienst eigenlijk niets meer voorstelt en je voor alles apart nog een keer betaald beseffen we geeneens meer, want het is slim en geleidelijk gegaan. Zoals de oplichters en fraudeurs te werk gaan.

Gaat dit nog over de mensen die in het buitenland wonen. In zekere zin wel, want naarmate je meer buiten de gemiddelde bandbreedte beweegt, zie je en ondervind je de uitwerking van al deze hocus pocus steeds heftiger. Buitenlanders helemaal want de NL overheid is niet de enige met dat hocus pocus gedrag en die oplichters neigingen, wel 1 van de beste.

We hebben het over een flat tax rate omdat het zogenaamd te ingewikkeld is die 4 schijfjes. Ga maar eens beginnen met gewoon 1 belasting in plaats van die talloze die een gigantische bureaucratie en administratieve rompslomp veroorzaken en miljarden kosten. Het lost ook dit probleem gedeeltelijk op.

Willeke Farrington

@Johan Nijhof

Als je als persoon met een wettelijke uitkering uit Nederland in het Verenigd Koninkrijk woont, en als ingezetene onder het sociale gezondheidsstelsel van het VK valt, dan betaal je daaraan mee via de inkomstenbelasting. Als je géén wettelijke uitkering uit het VK ontvangt, ben je alsnog premie en inkomensafhankelijke bijdragen verschuldigd aan Nederland. Nederland betaalt een vast bedrag per persoon aan het VK.

Voor een gepensioneerde uit het VK geldt het volgende:
Bij verhuizing naar een EU-land kan die persoon bij de Pension Service een verzoek indienen voor een E121 formulier. Vervolgens wordt gekeken of hij daar recht op heeft. Zo ja, dan kan hij zich gaan inschrijven met dat formulier bij de ziekenkas van zijn nieuwe EU-woonland. Doordat het Britse stelsel gefinancierd wordt vanuit de inkomstenbelasting, wordt er geen premie geheven, noch inkomensafhankelijke bijdragen gevraagd. Het VK betaalt het vaste bedrag per persoon aan het competente orgaan van het woonland.

Zoals hierboven ook opgemerkt is, het is een complexe zaak. De sociale zekerheidsverordening van de EU coördineert slechts. De Lid-Staten zijn heer en meester in hun belasting- en sociale zekerheidskeuken.

Het wrange is dat Nederland niet naar een sociaal stelsel is overgegaan à la het voormalige Ziekenfonds, maar naar een zorgstelsel dat uitgevoerd wordt door particuliere verzekeringsmaatschappijen met een winstoogmerk.
Het discrimatieaspect dat heel dringend wordt aangeroerd in het arrest heeft hier mee te maken.

Privaatrechtelijke contracten met ziektekostenverzekeraars (wereldpolissen) werden van rechtswege opgezegd. Vervolgens werden door die verzekeraars diezelfde polissen weer aangeboden tegen exorbitante hoge premies. Ziektekostenverzekeringen afgesloten bij niet-Nederlandse zorgverzekeraars konden uiteraard niet van rechtswege worden opgezegd.

De ingezetenen van Nederland werden ten tijde van de wijziging van het zorgstelsel enthousiast gemaakt om gebruik te maken van de marktwerking. Een basisverzekering met werelddekking tegen de meest gunstige prijs.

Hier ligt het punt waar het Hof in Luxemburg de nationale rechter heeft gevraagd om te kijken hoe dit allemaal in zijn werk is gegaan. Ik ben zelf aanwezig geweest bij de zitting in Luxemburg en hierover werden zeer indringende vragen gesteld aan de vertegenwoordigers van de Nederlandse regering.

Voor personen met een wettelijke uitkering uit twee of meer EU-landen, zoals bij mijn man het geval is, wordt het nog complexer. Vandaar dat mijn man zijn eigen beroep- en hoger beroep heeft ingediend bij de rechterlijke instanties in Nederland.

antje dirks

vanzelfsprekend dat ze moeten betalen voor de zorg net als een ander die op vakantie gaat zolang ze hun uitkeringen meenemen waar dan ook naartoe binnen de afspraken van de eu.
het zal toch niet zo zijn dat ze alleen de lusten botvieren ook de lasten horen daarbij en anders geen vergoedingen voor gemaakte kosten alle behandelingen zelf betalen en het is daar een beter klimaat dan in ons land griepland.

G.Kaposvari

Een studente dat niet ingeloot is, wijkt uit naar het buitenland om te studeren.
Met succes !
Zij wordt a u t o m a t i s c h – e x p a t s , zolang zij in het buitenland woont.
De ziektekosten moeten de studenten zelf betalen waar zij zijn!
De AOW periode wordt ook – a u t o ma t i s c h -stopgezet.
Meet de overheid met andere maten en past leeftijdsdiscriminatie toe ?
Kennelijk zijn studenten en gepensioneerden een andere RAS !

H.STEL

Mijn wereldinkomen en dus mijn pensioen is opgebouwd uit 20% nederlands en 80% buitenlands. (afrika, midden oosten enz)Ik woon nu in frankrijk sinds 1994 en werd VERPLICHT mij te laten inschrijven bij de CPAM. En daar begon de ellende. Dat ik moet bijdragen aan het CVZ kan ik inkomen. Maar het CVZ berekent alle bijdragen of hoe je het noemen wilt over mijn wereldinkomen. Omdat mijn oude maatscappij inhoudt over mijn nederlandse gedeelte, krijg ik elk jaar naslagen zo tussen 15400 en 2000 euro en dat is een hard gelach en volgens mij onterecht. Wie zit ook in zo’n situatie!

Richard Garaud

Ook blijft de vraag waarom we aan NL een bijdrage AWBZ moeten betalen, terwijl er in Frankrijk, ons woonland geen AWBZ in het pakket zit. Je betaalt voor iets waarop je geen recht kan laten gelden.
Dit is dus geen verzekering maar een verkapte belastingheffing door NL.
Als je je in Frankrijk voor voorzieningen, als in de AWBZ zitten, wilt verzekeren, dan zal je daar apart voor moeten betalen. Dus je betaalt dan dubbel!

A. Blankert

Je zou premie moeten betalen voor een verzekering die uitkeert in geval van problemen. Wordt er bij problemen niet uitgekeerd, dan hoeft er natuurlijk ook geen premie te worden betaald. Als ik de bijdragen zo lees, dan moet men zich in het buitenland dubbel verzekeren. Dat is misschien wel volgens de regels, maar lijkt me niet rechtvaardig?
Verder ben ik het in grote lijnen eens met reactie 12: vereenvoudiging leidt tot besparingen en transparantie die hoognodig zijn.

Riet van Dongen

Behalve met de laatste alinea ben ik het volledig eens met het geschrevene door Willeke Farrington ( 15 Oct. 2010 ) Bovendien vind ik de bijgeplaatste foto bijzonder onpassend en insinuerend van deze journalist. De NL bejaarden die in het buitenland wonen, worden met dit plaatje te kijk gezet als luierende profiteurs. Deze rechtszaak betreft namelijk niet alleen Nederlanders die in de Zuid- Europese landen wonen. Zeker twee maal zoveel Nederlanders als er bv in Spanje wonen zijn geëmigreerd naar Duitsland of België. Alle Nederlanders door heel Europa door deze in onzorgvuldig in elkaar geflanste Zorgverzekeringswet getroffen, van Finland tot Portugal, van Schotland tot Griekenland.
Nederlanders worden, godzijdank, niet gevangen gehouden in hun land. Dat is anders bij veel andere landen. Nederlanders vetrekken om tal van redenen uit hun land weg. Het kan familiehereniging zijn ( zoon of dochter met een buitenlander getrouwd ), gezondheidsredenen (astma, reuma), zij vinden NL te vol of er is teveel criminaliteit waarvan juist bejaarden de dupe worden, enz.enz. Het is een schande om deze mensen zo te kijk te zetten, als deze journalist doet.
Per slot zijn zij de generatie die NL na WO11 heeft opgebouwd. Toen zij jong waren, bestond de AOW nog niet eens, die is ingevoerd toen de meesten van hen op de arbeidsmarkt kwamen. Zij waren de eersten die bijdragen gingen betalen voor de toenmalige bejaarden. Dat deden zij zonder morren. Nu zijzelf bejaard zijn worden zij met dit soort berichtgeving onverdiend aan de schandpaal genageld.
Het zou de linkse pers sieren om zich meer in de geschiedenis te verdiepen en niet te varen op het kompas van politieke spindoctors, die om partij politieke redenen, dit soort berichtgeving naar de pers lekt. Want het verhaal van het vonnis van het Europese Hof van Justitie is nog niet ten einde. Van een overwinning door de Staat, zoals u schrijft, is nog geen sprake. Discriminatie is een ernstige zaak, die door het Europese Hof heel hoog wordt opgenomen en de nationale rechter mag zich niet met een Jantje van Leiden hiermee van af maken. Misschien zou u zich een moeten gaan oriënteren bij de mensen die er door getroffen zijn, in plaats zich te varen op eenzijdige informatie. Er ligt een schat aan gegevens bij de Stichting die deze rechtszaken voert. U zou zich verbazen over het reilen en zeilen van de Nederlandse overheid in dit opzicht. Hopelijk is uw volgende berichtgeving over dit onderwerp objectiever en eerlijker.

Y.Hemmes

Nou mevrouw Dirks (14e reaktie), wij wonen al jaren in het buitenland en tot de invoering van het nieuwe stelsel betaalden we gewoon (particuliere)premie in Nederland, net zoals toen we nog in Nederland woonden. Tot ieders tevredenheid.
En toen kwam meneer Hoogervorst met zijn nieuwe plannetje, waarbij hij voor het gemak de Nederlanders in den vreemde vergat zodat we van de ene op de andere dag verzekeringsloos door het leven gingen (‘we hadden toch de zon’ zei hij ook nog!). Totale chaos was het gevolg. Dit jaar kregen we plots €5000 teveel ingehouden dus betaalde premie terug, om u maar een idee te geven!
Tot de dag van vandaag hebben we altijd meebetaald aan de Nederlandse ziektekosten en ik zou dan ook werkelijk niet weten waarom we geen recht zouden hebben op goede verzorging bij een eventuele terugkeer naar Nederland, zoals mw Hages (1e reaktie) stelt …

Riet van Dongen

Overheidsgeld naar Turkije?

AMSTERDAM – Honderden Nederlanders van Turkse komaf kunnen vanaf volgend jaar thuiszorg krijgen in hun vaderland, wat wordt betaald met Nederlands overheidsgeld.

Verzekeraar Agis heeft afspraken gemaakt met het bedrijf SPV over de levering van zorg in Turkije aan Nederlandse Turken die daar een paar maanden per jaar verblijven voor bijvoorbeeld familiebezoek. Volgens dat bedrijf heeft iedereen met een zorgindicatie recht op thuiszorg, of dat nu in Nederland of in het buitenland is, meldt het AD. De zorg wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

CDA en VVD vragen om opheldering.

Wordt dit weer een van de voorbeelden van ‘discriminatie’ ten opzichte van de gepensioneerden met een NL pensioen? Want zij hebben er geen recht op, maar betalen er wel voor.

antje dirks

reactie no 20.

soms maakt 1 woord het verschil, in dit geval is dat het woord “anders” goed lezen voor er commentaar gegeven wordt aub.

Riet van Dongen

Mevrouw Dirks,

Deze groep mensen hebben altijd al zelf hun ziektekosten betaald via hun particuliere verzekering. Velen zelfs hun hele leven.Die verzekering werd hen afgenomen met medewerking van de NL Staat.
Er is geen sprake van dat deze mensen hun woonland of Nederland opzadelde met de door hen gemaakte ziektekosten. Zij waren niemand tot last.

Alles was een stuk eenvoudiger geweest als NL hun particuliere verzekering had laten behouden. De rechters bij het Europese hof van Justitie waren dan ook hogelijk verbaasd dat NL dit niet had gedaan. Ik was zelf bij deze rechtszaak aanwezig en NL werd behoorlijk de oren gewassen over de ongelijkheid van behandeling tussen de Nederlanders die in NL wonen en de Nederlanders die buiten NL wonen.

Dat komt ook tot uitdrukking in het vonnis van het Europese Hof van Justitie.

ruud visser

Hoewel ik in de regel niet meezing in het koor van ontevredenen, bozen en verongelijkten, staat het grommen me nader dan het grijnzen bij het lezen van dit artikel en besluit ik een uitzondering op mijn eigen regel te maken.. Ik woon al vele jaren in Brazilië, sinds 2005 als officieel gepensioneerde.
Mijn goede werkgever gaf mij ook na mijn pensionering
een (uiteraard belastbare) werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering, die mij in staat stelde zonder problemen een “luxe”, zij het verplichte,
particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten, omdat ik als “buitenlander” niet meer in de bedrijfscollectieve verzekering thuishoorde(?)
Toen in januari 2006 de nieuwe zorgwet in werking trad veranderde bovengenoemde luxe in een zuivere last: mijn werkgever besloot, en dáár kon ik begrip voor opbrengen dat maandelijkse werkgeversextraatje te stoppen: pats:zo’n € 100,-, die ik voortaan zelf moest ophoesten. De verzekeraar die zich arm geconcurreerd had om in het kader van de nieuwe wet in Nederland zoveel mogelijk klanten te winnen, , besloot kennelijk en met succes zijn gram in het buitenland te halen. De premie (voor mij en mijn vrouw) werd in 2006, met 10%, in 2007 met nog eens 10%, in 2008 met 40% en in 2009 met 37% verhoogd.
Reden? Gestegen schadelast in het buitenland. Vanaf januari 2009 werd ik geacht voor mijn echtgenote en mij een jaarpremie van €10.000,- te betalen, een bedrag dat gelijk staat aan onze AOW-uitkering.
Mijn correspondentie met de Vaste Kamercommissie, de toenmalige Staatssecretaris en de Ombudsman met de vraag waarom ik als in Nederland belastingplichtige met een inkomen (pensioen) uitsluitend uit Nederland
niet(!) in aanmerking kom voor de normale Nederlandse Zorgverzekering, leverde uitsluitend verwijzingen op naar de website van de CVZ: ik blijk in een niet-verdragsland te wonen. De Staatssecretaris was zo vriendelijk me te verzekeren dat indien de Braziliaanse overheid de wens zou uiten een zorgverdrag met Nederland te sluiten, zij(toentertijd was de staatssecretaris nog een vrouw)dat in welwillende overweging zou willen nemen. Inmiddels gaan mijn vrouw en ik onverzekerd door het leven. Ik kon de premie niet meer opbrengen. We hopen en bidden dat we nog lang gezond blijven. Totnogtoe is die wens wél in vervulling gegaan.

Martin de Borst

De jaren dat ik niet in Nederland woon, is er geen Nederlands risico. Ergo, in een omslagstelsel bestaat er dan ook geen verplichting om bij te dragen. Dat deze redenering opgaat, blijkt wel uit de toepassing van een reductie op de AOW uitkering. Een reductie naar rato van de jaren dat de AOW gerechtigde niet in Nederland heeft gewoond.
Het verschil zit hem dus uitsluitend in het feit, dat er bij een particuliere verzekeraar slechts indirect sprake is van een omslagstelsel.
Dat men nu gedwongen winkelnering toepast, omdat de verzekeringsmaatschappijen een toelatingsplicht hebben, maakt dat er dit gedrocht is ontstaan.
Maar ik zal de kosten van de vliegtickets voor doktersbezoek in Nederland wel bij de fiscus indienen als buitengewone kosten en dan wacht ik wel af wat de belastingrechter daar van te zeggen heeft.
Gelijke monniken gelijke kappen, zal toch niet afgeschaft zijn?

Riet van Dongen

Dhr. Borst

Er is ook nooit over een goede overgangsregeling nagedacht. Als men de generatie die een particuliere verzekering hadden, deze hadden laten behouden en alleen de nieuwe emigranten na 2006 onder de Zvw hadden laten vallen, dan was er ook niets aan de hand geweest. dat was netter gewqeest en het probleem zou dan op natuurlijke wijze worden opgelost

Riet van Dongen

Dhr. Visser:

De ziektekostenverzekeraars hebben op schandalige wijze gebruik gemaakt van de opeming die de Staat (VWS) hen bood voor het eenzijdig opzeggen van de particuliere ziektekostenverzekeringen.

De opzeggingen buiten De Europese Unie (en enkele verdragslanden) was illegaal. Want het betreft alleen de bij de EU aangesloten landen. Alleen deze landen vallen onder de Europese wetten Bij kennissen van mij in de VS werden ook de polissen eenzijdig opgezegd. Zij hebben onmiddellijk actie genomen de NL verzekeringsmaatschappijen op de vingers getikt met deze illegale actie en kregen hun ziektekostenverzekering weer terug.Insommige gevallen wel met een sterk verhoogde premie.Ook al niet zo netjes. De verzekeringsmattschappijen zagen met de invopering van deze Zvw wet de kans om hun klantenbestand op te schonen en dure klanten weg te saneren.

Mensen die niet overdonderd waren door deze actie van de regering en zelfstandige ondernemer waren, hebben direct de verzekeringsmaatschappij gewezen op hun illegale handelen en zij konden hun oude polis behouden. Daarbij zijn ook enkele mensen die binnen de EU wonen. Zij hebben direct een juris ingeschakeld.

Dat neemt niet weg dat zij desondanks óók nog bijdragen voor de Zvw aan NL moeten betalen.
Deze kosten lopen dan in totaal zo hoog op dat zij vaak noodgedwongen toch hun jarenlange, soms levenslange,particuliere verzekering bij dezelfde maatschappij,hebben moetem opzeggen. Adieu bij die maatschappij opgebouwde rechten.

Het zou de pers sieren als zij zich eens meer in deze materie zouden verdiepen. De schandelijke behandeling van een bejaarde NL bevolkingsgroep door regering en ziektekosten verzekeraars.

Riet van Dongen

Excuus voor de gemaakte typefouten.Dat komt doordat ik te boos werd en dat nog steeds ben.

Riet van Dongen

Dhr. Borst

Er is ook nooit over een goede overgangsregeling nagedacht. Als men de generatie die een particuliere verzekering had, deze had laten behouden en alleen de nieuwe emigranten na 2006 onder de Zvw hadden laten vallen, dan was er ook niets aan de hand geweest. Dat was netter geweest en het probleem zou dan op natuurlijke wijze worden opgelost

johan van schaik

Eigenlijk was deze uitspraak van het Hof wel te verwachten. Van Delft c.s. hebben eenzijdig ingezet op de veronderstelde gevolgen van de ZVW voor wat betreft het vrije personenverkeer, en daar de richtlijn 1408/71 bij betrokken . Uitgaande van de al heel lang en consequent doorgevoerde rechtspraak in dit soort van zaken kon men bepaald niet rekenen op een andere visie van het Hof.

Ik denk dat een andere inzet meer mogelijkheden had geboden, en wel die waarbij de ZVW zelf bij de hoorns was gepakt. In rechtsoverweging 84 en 85 van het arrest wordt nog eens benadrukt dat niet zomaar voorbijgegaan kan worden aan het primair recht. Ook niet bij de inrichting van niet geharmoniseerde sociale zekerheidsstelsels. Echter het Hof toetst – voor wat betreft dat primair recht – nu enkel aan de vrijheid van personenverkeer. En niet, zoals het geval zou zijn geweest als de strijdigheid van de ZVW met de vrijheid van diensten en goederenverkeer was ingeroepen, met juist ook die vrijheden. En juist daar hadden kansen gelegen omdat de ZVW er nu juist is gekomen om de staat Nederland de mogelijkheid te bieden het de burger moeilijker te maken om gebruik te maken van zorg over de grens op een wijze als vóór de invoering van de ZVW wel mogelijk was. Dat het daarbij niet uitmaakt dat de Staat de bevoegdheid tot inperking van het gebruik maken van “zorg over de grens” wordt verlegd naar particuliere verzekeraars blijkt uit o.a. de arresten INNO, Asjes e.a.,Van Eijcke, en laatstelijk, in 2002, het arrest Arduino. Een “Pontius-Pilatus-excuus” zit er voor de lidstaat NL dus op die punten echt niet in.

Op genoemde, maar nu buiten beschouwing gebleven punten zou de Nederlandse regering er een harde dobber aan krijgen als zij moet verdedigen waarom deze verdere inperking van de vrijheiden van diensten en goederenverkeer met de ZVW werd ingevoerd. Het onderonsje tussen Hoogervorst en Kroes wat destijds tot een vrijbrief leidde zal daarbij dan tevens getoetst kunnen worden. Dat zal helemaal het geval zijn wanneer daarbij ook nog de later onstane praktijken van de concurrentievervalsende DBC’s en ketenzorg worden betrokken. Al die stelselwijzigingen zijn immers onnodig contrair aan het streven naar juist steeds minder beperkingen op genoemde gebieden, en ik ben dan ook eigenlijk heel benieuwd naar wat Farrington (@ 14) bedoeld met de “indringende vragen”die door het Hof kennelijk ter zitting op juist dit punt zijn gesteld. Helaas kent men in Luxemburg niet zo iets als een proces-verbaal dat ter zitting wordt opgemaakt, dus zelf kan ik dat niet nakijken.

Riet van Dongen

Dhr.van Schaik.

Er is altijd belangstelling voor deskundig advies.

Indien u meer gegevens nodig heeft over de rechtszaak bij het Europese Hof om tot een oordeel te komen, neem dan contact op met hun Stichting.
e-mail : info@vngsint.com

Indien het Bestuur daartoe bereid is, weet ik dat zij u zeker alle gegevens kunnen verstrekken, want ikzelf heb voor hen een gedetailleerd verslag van de rechtszaak gemaakt.

Persoonlijk zou het bijzonder op prijs stellen als u contact met hen zou opnemen. Of het Bestuur u de gegevens inderdaad zal gaan verstrekken wordt natuurlijk alleen door het bestuur besloten.

Intussen neem ik de vrijheid uw zienswijze aan hen door te sturen.

Met vriendelijke groeten,
Riet van Dongen.

Riet van Dongen

Dhr.van Schaik

Terugkomend op een van de kernvragen die het EHvJ stelde was:

Heeft NL het effect voorzien en ook onderzocht wat het feitelijke gevolg is geweest van de van rechtswege opzegging ( art 2.5.2 ) van de particuliere ziektekostenverzekeringen voor de Nederlanders die in het buitenland wonen.

Het antwoord van de NL verdediger was : nee

Ook vroeg het Hof zich af wat de beweegredenen van NL zijn geweest om deze particuliere verzekeringen op te zeggen. En of de in het buitenland wonende Nederlanders, evenals als bij de Nederlandse ingezetenen, de aanvullende verzekering bij het oude is gebleven.

De NL verdediger antwoordde dat om hierover afspraken te maken met de verzekeraars dit buiten de mogelijkheid van NL valt, omdat de particuliere verzekeraars commerciële instanties zijn,waar de Staat verder geen invloed op kan en mag uitoefenen’.

De Advocaat Generaal antwoordde hierop dat hij nu het spoor bijster raakte, omdat de Staat wel een artikel in de Zvw heeft opgenomen over de van rijkswege beëindiging van particuliere ziektekostenverzekeringen. En vervolgens zegt u dat de Staat zich er niet mee kan bemoeien.

Destijds zijn er wel harde afspraken door de Staat gemaakt met de verzekeraars betreffende de binnenlands verzekerden. Maar voor de vele duizenden mensen met een NL verzekering die in het buitenland wonen heeft de regering nagelaten om afspraken met de ziektekostenverzekeraars te maken.

Dit is in het kort (onder meer) een van de belangrijke kernpunten waar het EHvJ duidelijkheid over wenst, omdat in het geval van ongelijke behandeling van ingezetenen en niet-ingezetenen Nederland discrimineert en tegen de EU regelingen verstoot.

Henk Beije

Al 16 jaar ben ik woonachtig in Spanje,mijn titel in spanje is resident,en dit houd in dat je dan belasting plichtig bent in Spanje.
Maar in de belasting afdracht van mij zit ook tevens de betaling voor mijn ziekenfonds in Spanje.
Door de verandering in 2006 ben ik ook verplicht om ziekenfonds lasten in Nederland te betalen.
Nu pas dit jaar hebben ze het zo veranderd,dat als ik Spanje uit ben het CVZ mijn e.v.t. ziekte kosten betaald in het buitenland,ben ik in Nederland,dan ben ik verzekerd via Agis Buitenland.
Dus ten 1’e betaal ik 2 x ziekte verzekering,maar als ik in Nederland gebruik zou maken van de Ned verzekering dan moet ik ook nog de eigen bijdrage betalen.
Alles zou 10 x gemakkelijker kunnen met 10 x minder administative rompslomp.
Als iemand vertrekt uit Nederland,dan geef je hem 3 maanden de tijd om zijn verzekering zelf aftesluiten in zijn nieuwe thuisland.
Zij/Hij is goedkoper uit met een particuliere verzekering (niet 2 x betalen)en je bent veel beter verzekert want je kan dan naar een Nederlandse dokter gaan wat altijd met een ernstige aandoening altijd beter is voor de patient(je praat toch beter in je moers taal).
Ook scheeld dat voor Nederland een heleboel administratie dus besparing,alleen ze kijgen dan geen geld meer van de pensionados.

Volg nrc.nl op en , lees onze dagelijkse nieuwsbrief

nrc.nl plaatst cookies om een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. De cookies worden ingezet om het gebruik van de website te monitoren en analyseren zodat we de website kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Dit soort cookies kunnen ook geplaatst worden door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.