Brieven en artikelen sturen aan NRC

Artikelen en brieven kunt u sturen naar de redactie Opinie. Vermeld hierbij behalve uw naam ook uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Artikelen maximaal 800 woorden, brieven maximaal 250 woorden.

De deadline voor de doordeweekse dagen is 8.00 uur ’s ochtends, voor de zaterdagbijlage Opinie & Debat woensdagmiddag 12.00 uur.

Per e-mail:
opinie@nrc.nl voor NRC Handelsblad en opinext@nrc.nl voor nrc.next.
Vermeld aan het begin van het ‘Onderwerpveld’ dat het om een ingezonden artikel of brief gaat en het aantal woorden. Ingezonden artikelen krijgen een ontvangstbevestiging.

Per post:
NRC Handelsblad, redactie Opinie
Postbus 8987
3009 TH Rotterdam
Per fax: 010 – 406 63 06

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen en open brieven worden niet geplaatst.

Inzending geeft de redactie het recht het artikel in gedrukte, elektronische en/of enige andere vorm vast te leggen, te vermenigvuldigen dan wel openbaar te maken onder meer via databanken, via het netwerk van NRC Handelsblad en daarop toegankelijke andere digitale netwerken, door telecommunicatie, op diskette, op CD-Rom en/of CD-i.

De auteursrechten voor de ingezonden stukken en brieven berusten bij de auteur. Door plaatsing van het stuk is het gebruiksrecht van NRC Handelsblad drie maanden lang exclusief. Daarvan kan alleen bij afspraak worden afgeweken. Toestemming kan worden aangevraagd bij hergebruik@nrc.nl.

De Opiniepagina is een podium voor discussie. Bijdragen worden geacht op persoonlijke titel te zijn geschreven.